Adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Urodzony w rodzinie adwokacko-lekarskiej w 1962r. o tradycjach kresowych – wileńskich. Wychowany w tradycji niepodległościowej i etosu inteligencji polskiej oraz jej szczególnej roli i misji społecznej. W czasie studiów w latach 1981 – 1986 na Wydziale Prawa UŁ rozpoczął działalność samorządową organizując Samorząd Studencki, który po wstrząsie stanu wojennego zabiegał o autonomię wyższych uczelni, wolność badań naukowych oraz i swobodę aktywności studenckiej. W latach 1983-1985 Przewodniczący Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Wiceprzewodniczący Samorządu Uniwersytetu Łódzkiego. Organizator akcji protestacyjnych na Wydziale Prawa UŁ. Inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa PRL.

Aplikację adwokacką odbył w latach 1987 – 1991 w izbie łódzkiej w ZA nr 4 w  Łodzi. Zawód adwokata wykonuje od 1991 roku. Praktyka ogólna, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z pogranicza prawa gospodarczego i karnego oraz prawa karnego skarbowego.

W ramach obowiązków w samorządzie adwokackim był wykładowcą aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego skarbowego i procedury karnej, a także członkiem komisji egzaminacyjnych na egzaminach adwokackich oraz zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby.

W 2007 r.  wybrany przez Zgromadzenie Izby Łódzkiej do Okręgowej Rady Adwokackiej Łodzi, w której pełnił funkcję rzecznika prasowego oraz przewodniczącego Komisji Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi. W latach 2008, 2010, 2013, 2016, 2021 uzyskiwał mandat delegata na IX, X, XI XII,XIII Krajowe Zjazdy Adwokatury.  Wiceprzewodniczący Krajowego  Zjazdu Adwokatury w Sopocie w  2010r.

W 2007 r. inicjator i współorganizator I. Konferencji Samorządów Zaufania Publicznego „Samorządna Rzeczpospolita – Nie ma wolności bez samorządności”, która zgromadziła w Łodzi ponad 120 przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego z całego kraju i była sprzeciwem wobec centralistycznych tendencji rządów PiS zmierzających do ograniczenia samorządności zawodowej. Wydarzenie to zostało zauważone w przestrzeni publicznej, jako tzw. „bunt wykształciuchów”. Na kanwie konferencji został przygotowany pierwszy w kraju projekt współpracy i integracji samorządów zawodów zaufania publicznego, który zaowocował powołaniem Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Od 2010r. przewodniczy Łódzkiemu Porozumieniu Zawodów Zaufania Publicznego.

W latach 2013-2021 piastował urząd dziekana ORA w Łodzi.

Strona internetowa kandydata: http://jaroslawszymanski.pl