1. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA

 

Rozpoczęcie obrad: 19 marca 2021 r., godz. 10.00

 1. Otwarcie Krajowego Zjazdu Adwokatury – Wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
 2. Wybór Prezydium Zjazdu
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Wnioskowej i ds. Regulaminów
 5. Wystąpienia gości
 6. Protokoły z ukonstytuowania się Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Wnioskowej i Regulaminów
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym
 9. Sprawozdanie Naczelnej Rady Adwokackiej
 10. Sprawozdanie Wyższej Komisji Rewizyjnej
 11. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
 12. Sprawozdanie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zamknięć rachunkowych i udzielenia Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 16. Wystąpienia kandydatów na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
 17. Wybory na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
 18. Ogłoszenie wyników wyborów na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
 19. Wybory do: Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego  i Wyższej Komisji Rewizyjnej
 20. Ogłoszenie wyników wyborów do: Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej
 21. Przekazanie Sztandaru Adwokatury Polskiej oraz łańcucha wybranemu Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej
 22. Przerwa w obradach

 

 1. CZĘŚĆ PROGRAMOWA

 

Wznowienie obrad: 17 września 2021 r., godz. 11.00

 1. Wręczenie Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym
 2. Przedstawienie projektu Zbioru Zasad i Godności Zawodu – Kodeksu Etyki
 3. Dyskusja
 4. Przedstawienie wniosków i projektów uchwał
 5. Dyskusja
 6. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz Komisji ds. Regulaminów
 7. Podjęcie uchwał zjazdowych
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie Zjazdu

Formularz zgłoszeniowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie jest obligatoryjnym formularzem w procedurze zgłaszania kandydatów na stanowiska i do organów.

Istotne jest, aby w terminie do 16 marca, do biura Naczelnej Rady Adwokackiej lub na adres mailowy kandydaci.kza@nra.pl wpłynęły pisemne (lub w formie skanu) zgłoszenia na stanowiska lub do organów oraz pisemne (lub w formie skanu) zgody zgłaszanych kandydatów.

Dla tych z Państwa, którzy ze względów logistycznych będą mieli problem z podpisaniem zgłoszenia na jednej karcie, przygotowano Formularz zgłoszeniowy wersja 2, składający się z dwóch części do niezależnego wypełnienia i przesłania. Ważne, by zarówno oryginał lub skan podpisanego zgłoszenia, jak i oryginał lub skan zgody kandydata złożone zostały w terminie i w sposób określony uchwałą zwołującą Krajowy Zjazd Adwokatury.

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY_2021_KZA

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY_2021_KZA_wersja 2