Adw. dr Marek Stańko

Od 2010 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Wcześniej wykonywał zawód sędziego, początkowo w Sądzie Rejonowym, a następnie w latach 2001 – 2006 w Sądzie Okręgowym w Katowicach, w Wydziale Cywilnym oraz jako wizytator do spraw cywilnych i unijnych. Od 1 sierpnia 2006 r. rozpoczął indywidulaną praktykę prawniczą.

W Izbie Adwokackiej w Katowicach pełnił funkcję sędziego w Sądzie Dyscyplinarnym, a w obecnej kadencji został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Praktykę prawniczą łączy z pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2000 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską (tytuł rozprawy: Ochrona uprawnień właścicielskich w procesie przygotowywania przez gminę gruntów pod budownictwo mieszkaniowe). Obecnie ma otwarty przewód habilitacyjny.

Jest autorem/współautorem monografii, komentarzy, opracowań, artykułów z zakresu prawa cywilnego, samorządowego, gospodarki nieruchomościami i prawa zagospodarowania przestrzennego oraz prawa rolnego i żywnościowego.

Od 1991 r. jest ekspertem Sejmu i Senatu RP. Prowadzi również szkolenia z zakresu kształtowania ustroju rolnego, samorządu terytorialnego, gospodarki nieruchomościami oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.