Adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1987 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2001-2010), zastępca członka ORA w Warszawie (1998-2001).

Przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji Prawa i Współpracy z Parlamentem przy ORA w Warszawie (1998-2001), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie (1998-2001).

Opiekun Zespołu Adwokackiego Nr 14 w Warszawie (2004-2007).

Członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA (1998-2001), przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji k.k., k.p.k. i k.k.w. przy NRA (1998-2001).

Członek Opiniowania Projektów Prawnych przy NRA (1998-2001). Wieloletni dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury (2016-2020).

Dyrektor Instytutu Katedry Postępowania Karnego oraz kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedli­wości (2015-2016).

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2021 r. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2013 r i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.