Adw. dr Krzysztof Kukuryk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację sądową w latach 1997-1999 i aplikację adwokacką w latach 2001-2003. Wykładowca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz członek prezydium ORA w Lublinie w latach 2010-2021. Członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i zespołów do przygotowania zadań na egzamin adwokacki. Delegat Izby Lubelskiej na Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2013 i 2016. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Autor publikacji z zakresu prawa europejskiego, filozofii prawa, etyki prawniczej oraz retoryki i argumentacji prawniczej.

W 2016 r. wyróżniony odznaką „Adwokatura zasłużonym”.