Adw. Marek Brudnicki po ukończeniu aplikacji zdał w 1981 roku egzamin sędziowski, w 1985 r. – egzamin radcowski a w 1987 r. egzamin adwokacki. Od 15 grudnia 1987 roku wykonuje nieprzerwanie zawód adwokata. Początkowo w Zespole Adwokackim, zaś od 1 listopada 1992 roku w Kancelarii Adwokackiej w Sierpcu.

Od 1989 roku jest wizytatorem w Zespole Wizytatorów przy ORA w Płocku, a od 1999 roku nieprzerwanie członkiem Centralnego Zespołu Wizytatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.  W kadencji 1989-1992 pełnił funkcję sekretarza ORA w Płocku, zaś w latach 1992-1995 skarbnika. Od 1999 roku do chwili obecnej jest kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich Izby Płockiej.

Aktywnie uczestniczy w pracach komisji ds. szkolenia aplikantów przy NRA oraz na ogólnopolskich konferencjach Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich.  Od wielu lat jest wybierany delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Zaangażowany w pracę samorządową jako wykładowca, autor kazusów i pytań na kolokwia dla aplikantów adwokackich. Był członkiem komisji egzaminacyjnych na egzaminie adwokackim w Izbie, a także w komisjach konkursowych na aplikację adwokacką. Uczestniczył jako członek jury i organizator konkursów krasomówczych izbowych i środowiskowych.

12 października 2004 roku Naczelna Rada Adwokacka przyznała adw. Markowi Brudnickiemu odznakę „Adwokatura Zasłużonym”, zaś w 2008 roku odznaczony został  przez Prezydenta RP „Srebrnym Medalem za długoletnią służbę”.