Adw. Jerzy Glanc

Urodził się w 1957 r. w Gniewkowie, w ówczesnym województwie bydgoskim. Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podjął pracę na tym Wydziale jako nauczyciel akademicki. W latach 1987–1990 był również członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji UG jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych. Równolegle z pracą na uczelni odbywał aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką. Po egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Gdańsku w dniu 17.12.1991 r.

 W latach 1992-1995 był członkiem powołanej przez Naczelną Radzę Adwokacką Komisji ds. Ubezpieczenia Adwokatów od odpowiedzialności cywilnej, która opracowała zasady wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia do naszego systemu prawnego i objęcia nim wszystkich adwokatów wykonujących zawód.

W latach 1995–2013 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, w której pełnił następujące funkcje:

– 1995–1998 przewodniczącego Komisji Kultury,
– 1998–2001 przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów,

– 2001–2004 członka Referatu Skarg,

– 2004–2007 wicedziekana ORA,

– 2007–2013 dziekana ORA w Gdańsku.

Od 1992 r. do chwili obecnej prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, był również egzaminatorem oraz przewodniczył komisjom przeprowadzającym egzaminy adwokackie w Pomorskiej Izbie Adwokackiej.

W roku 2013 na Krajowym Zjeździe Adwokatury w Katowicach został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej i jej członkiem pozostaje do chwili obecnej.

Od roku 2013 pełni funkcję Wiceprezesa NRA.

W latach 1992, 1995, 2001, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2021 był wybierany jako delegat Izby Gdańskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1992 r. w Krakowie pełnił obowiązki Przewodniczący Komisji Mandatowej.

Był inicjatorem i głównym organizatorem Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w 2010 r. w Sopocie.

W latach 1997, 2003, 2008, 2013 i 2020 był współorganizatorem Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym, które odbywały się na kortach w Sopocie i w Gdyni.

Z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom 12 grudnia 2008 r., izbowe obchody 90–lecia Adwokatury Polskiej w Gdańsku zaszczycił swoją obecnością urzędujący Prezydent RP. Była to pierwsza w historii Adwokatury Polskiej obecność Prezydenta RP na oficjalnych uroczystościach adwokackich i podczas swojego wystąpienia Prezydent zapewnił, że dopóty dopóki adwokaci nie wyrażą na to zgody, nie zaakceptuje unifikacji samorządów adwokackiego i radcowskiego.

Był inicjatorem i propagatorem współpracy środowisk prawniczych Pomorza oraz współpracy Pomorskiej Izby Adwokackiej z Hanzeatycką Izbą Adwokacką w Hamburgu.

W styczniu 2012 r. powierzono mu funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Pomorskim w Gdańsku. Do jego zadań należało zorganizowanie tej komisji i kierowanie jej pracami.

Z przewodniczenia komisji zrezygnował w grudniu 2013 r. po wyborze na stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

W 2005 r. wyróżniony został odznaką Adwokatura Zasłużonym.