Adw. Dariusz Wojnar

W latach 2000-2005 jako redaktor naczelny prowadził „Kronikę” Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi (jego powstanie było impulsem do powstania podobnych pism w innych izbach: Szczecin „In Gremio”, Kielce „Palestra Kielecka”, Gdańsk, Poznań). Uczestniczył w latach 2001-2005 w spotkaniach Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich organizowanych przez łódzka izbę. W 2005 roku NRA powierzyła mu funkcje dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury. Pełnił ją z przerwą do 2011 roku. Uczestniczył w pięciu Krajowych Zjazdach Adwokatury. W 2004 został wybrany sekretarzem zjazdu, w 2007 r. przewodniczącym komisji uchwał.

W Naczelnej Radzie Adwokackiej pracuje od 2007 roku. W kadencji 2007-2010 został członkiem Prezydium NRA. Pełnił funkcje przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów, był zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego NRA. Obecnie jest sekretarzem Komisji Etyki. W ORA w Łodzi w kadencji 2013-2016 pełnił funkcje wicedziekana.

Współorganizował ogólnopolską akcję bezpłatnych porad prawnych (uznana została w 2010 przez dziennikarzy za najlepszą akcję wizerunkową adwokatury); zainicjował i uczestniczył we wprowadzeniu sytemu identyfikacji wizualnej adwokatury i wprowadzeniu Znaku Adwokatura Polska; jako członek komisji Informatyzacji uczestniczył we wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów w NRA oraz Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich; koordynował prace dotyczące akcji wizerunkowej adwokatury – „Adwokat Doradza i Broni” (w 2013 roku większość izb adwokackich implementowała tę akcję w swojej działalności).

W 2007 r. NRA przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym. W roku 2012 odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

Od 2012 roku prowadzi mediacje. Od kwietnia tego roku koordynuje prace Łódzkiego Porozumienia Mediatorów.