Adw. Jarosław Zdzisław Szymański

W czasie studiów w latach 1981 – 1986 na Wydziale Prawa UŁ rozpoczął działalność samorządową organizując Samorząd Studencki, który po wybuchu stanu wojennego zabiegał o autonomię wyższych uczelni, wolność badań naukowych oraz swobodę aktywności studenckiej. W latach 1983-1985 przewodniczący Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i wiceprzewodniczący Samorządu Uniwersytetu Łódzkiego. Organizator akcji protestacyjnych na Wydziale Prawa UŁ. Inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa PRL.

Aplikację adwokacką odbył w latach 1987 – 1991 w izbie łódzkiej. Zawód adwokata wykonuje od 1991 roku.

W ramach obowiązków w samorządzie adwokackim był wykładowcą aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego skarbowego i procedury karnej, a także członkiem komisji egzaminacyjnych na egzaminach adwokackich oraz zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby.

W 2007 r. wybrany przez Zgromadzenie Izby Łódzkiej do ORA Łodzi, w której pełnił funkcję rzecznika prasowego oraz przewodniczącego Komisji Parlamentarno-Prawnej. W latach 2008, 2010, 2013, 2016, 2021 uzyskiwał mandat delegata na IX, X, XI XII,XIII Krajowe Zjazdy Adwokatury. Wiceprzewodniczący Krajowego  Zjazdu Adwokatury w Sopocie w 2010r.

W 2007 r. inicjator i współorganizator I. Konferencji Samorządów Zaufania Publicznego, która zgromadziła w Łodzi ponad 120 przedstawicieli z całego kraju i była sprzeciwem wobec centralistycznych tendencji rządów PiS, zmierzających do ograniczenia samorządności zawodowej. Wydarzenie to zostało zauważone w przestrzeni publicznej, jako tzw. „bunt wykształciuchów”. Na kanwie konferencji został przygotowany pierwszy w kraju projekt współpracy i integracji samorządów zawodów zaufania publicznego, który zaowocował powołaniem Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Od 2010 r. przewodniczy Łódzkiemu Porozumieniu Zawodów Zaufania Publicznego.

W latach 2013-2021 piastował urząd dziekana ORA w Łodzi.