Adw. Wiesław Fafuła

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawód adwokata wykonuje od 1992 roku. Od 2001 roku do chwili obecnej członek władz samorządowych, początkowo jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego, a następnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. W latach 2004-2007 odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Rady, a od 2007 r. kierownik Referatu Osobowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. W latach 2010-2016 wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, w latach 2016-2021 sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. W 2011 roku powołany do składu Komisji ds. Wyróżnień (Kapituła Odznaczeń) jako jej przewodniczący. Wielokrotnie wybierany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Wieloletni wykładowca i patron aplikantów adwokackich. Powołany w 2008 roku przez Ministra Sprawiedliwości w skład Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej, której członkiem był również przez kolejne kadencje Komisji włącznie do roku 2020. Nieprzerwanie od 2013 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu adwokackiego powoływanej również przez Ministra Sprawiedliwości. W 2008 roku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało Panu Mecenasowi odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.