Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Od 2003 roku jest adwokatem, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Białymstoku oraz bierze aktywny udział w życiu samorządu adwokackiego na poziomie izbowym i ogólnopolskim.

W 2010 roku została wybrana do Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, która powierzyła jej funkcję kierownika Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego, funkcję tę sprawowała przez dwie kadencje w latach 2010–2016.

W latach 2011–2013 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W 2016 roku adw. dr Agnieszka Zemke–Górecka została wybrana na stanowisko dziekana ORA w Białymstoku.

Wielokrotnie została powołana jako członek Zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i Zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki oraz członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

W latach 2011-2016 była przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku. W latach 2016 – 2021 wchodziła w skład Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku.

W 2019 roku adw. dr Agnieszka Zemke–Górecka została powołana na stanowisko prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W tym samym roku została członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jest także wieloletnim pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Białymstoku oraz autorem ok. czterdziestu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

Została odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.