Adw. Jacek Wałęcki

W 1996 r. ukończył  studia na Wydziale Prawa i Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1996 r. odbył aplikację administracyjną, zakończoną egzaminem przed Komisją Izby Skarbowej we Wrocławiu. W latach 1996-1998 odbył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem prokuratorskim. Następnie w latach 1999- 2002 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu zakończoną egzaminem adwokackim. W 2002 r. został wpisany na listę adwokatów izby wrocławskiej. Wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2007-2010 członek ORA we Wrocławiu oraz członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu. Od 2011 r. członek Komitetu Organizacyjnego Turnieju Piłkarskiego. W latach 2010-2013 skarbnik ORA; w latach 2013-2016 członek ORA, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA we Wrocławiu, zastępca kierownika Referatu Skarg ORA.  Od 2016 do 2020 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, członek Komisji Sportu, Turystyki i Integracji Środowiskowej ORA we Wrocławiu. W latach 2016-2018 członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu. W 2018 r. objął funkcję sekretarza ORA. W 2020 r. został wybrany na wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Od 2007 r. wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu.                     Od 2008 r. członek Komisji do przeprowadzania kolokwium dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Wielokrotny członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Członek składu jury Izbowego Konkursu Krasomówczego.

W 2018 r. został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.