Adw. Sławomir Jakub Krześ

W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów, w tym w okresie stanu wojennego, był aktywnym działaczem NZS i NSZZ „Solidarność”. Za działalność tę nie został przyjęty na aplikację sądową. Jako ekspert AWS opracowywał propozycje zmian kodeksu karnego.

W 1984 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich wrocławskiej izby. Jeszcze jako aplikant adwokacki był obrońcą działaczy niepodległościowych w procesach politycznych i w sprawach przed kolegiami ds. wykroczeń (głównie działacze Duszpasterstwa Ludzi Pracy we Wrocławiu). W 1989 r. wpisany na listę adwokatów wrocławskiej izby.

W latach 1999-2006 był członkiem/ekspertem Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – z ramienia AWS. W 2006 r. był współorganizatorem wyjazdowego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. W 2007 r. członek Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska.

W latach 2007-2010 pełnił funkcję zastępcy sekretarza ORA we Wrocławiu, w latach 2010-2013 sekretarza ORA, a w latach 2013-2020 – wicedziekana. W 2018 r. powołany na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wrocławskiej izby.

W 2020 r. wybrany dziekanem ORA we Wrocławiu oraz na przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych ORA. Delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Wieloletni wykładowca aplikantów adwokackich. Wielokrotny członek Komisji Konkursu na aplikację adwokacką i Komisji Egzaminacyjnej (egzaminu adwokackiego).

W 2010 r. uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. W 2012 r. odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości Medalem za Zasługi dla Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. W 2018 r. odznaczony przez prezydenta Wrocławia medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”.

Fundator i członek zarządu Fundacji na Rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury. Organizator akcji bezpłatnej pomocy prawnej potrzebującym. Od lat jest fundatorem wakacji dla dzieci z ubogich rodzin.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu. Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej  Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Autor lub współautor 6 komentarzy, 14 monografii oraz 67 artykułów z dziedziny: prawa gospodarczego (głównie KSH), postępowania cywilnego, prawa medycznego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego i celnego.