Adw. Jakub Gerus

W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. W latach 2003-2006 odbył aplikację w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2005 r. zdobył III miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich  w  Lublinie.  W 2006 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu i w 2007 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w kancelarii adwokackiej w Miliczu.

W latach 2010-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W 2011 r. został powołany do pełnienia funkcji zastępcy kierownika Referatu Skarg. W latach 2013-2016 zastępca sekretarza ORA we Wrocławiu. Od 2016 r. do chwili obecnej skarbnik ORA we Wrocławiu.

W latach 2011-2013 zastępca członka komisji do przeprowadzenia kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2014 r. członek komisji do przeprowadzania kolokwium dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2015 r. wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a także egzaminator na Egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką. W latach  2017-2020 członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, egzaminujący z zakresu prawa gospodarczego. 

W 2018 r. został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.