Adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

Jest absolwentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2001 r. odbywała aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze, a po złożeniu egzaminu adwokackiego w 2005 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

W latach 2009–2010 wykonywała zadania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Nieprzerwanie od 2010 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, pełniąc w niej kolejno funkcje zastępcy sekretarza (2010 – 2013), sekretarza (2013 – 2016), a od 2016 r. wicedziekana ORA w Zielonej Górze.

W latach od 2014 do 2017 r. była wykładowcą oraz nadal jest egzaminatorem aplikantów adwokackich z zakresu procedury cywilnej.

W kadencji 2016 –2021 była członkinią Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i koordynatorką izbowych akcji edukacyjnych kierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Została wybrana delegatką na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 2016 i 2021.

Była członkiem Zespołu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do opracowania zmian w regulaminie odbywania zgromadzeń i KZA.

W roku 2018 została wyróżniona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.