Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek

W 1977 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 1981 r., uzyskując tytuł magistra prawa. W tym samym roku podjął pracę jako asystent w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednocześnie rozpoczął aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a we wrześniu 1983 r. zdał z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski.

W maju 1987 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pracę doktorską, po czym został zatrudniony w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii na stanowisku adiunkta. W 1995 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, natomiast w roku 2015 został mu nadany tytuł profesora.

W 1997 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

Od 2005 r. do chwili obecnej nieprzerwanie jest wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich oraz członkiem komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia kolokwiów rocznych dla aplikantów adwokackich. Wielokrotnie uczestniczył także – jako członek komisji – w przeprowadzanych egzaminach adwokackich.

W latach 2007-2013 pełnił funkcję wicedziekana ORA we Wrocławiu oraz członka Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Od września 2015 r. kieruje Katedrą Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2010 r. delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Jest również od 2013 r. przewodniczącym Komisji Etyki i wiceprzewodniczącym Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

W 2010 r. uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.