Adw. Violetta Edyta Cylwik

 Zawód adwokata wykonuje od 2005 r. w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku od października 2010 r. pełniła funkcję przewodniczącej Zespołu Wizytatorów, a od 2013 r. funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ORA. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku 18 czerwca 2016 r. wybrało adw. Cylwik na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku, a 20 lutego 2021 r. ponownie powierzyło jej sprawowanie tej funkcji. 25 marcac2018 r. uzyskała tytuł mediatora.

Jest wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku. Była członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, jest także wielokrotnym członkiem Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych. Odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.